Archive for december, 2008

God jul och gott nytt år!

december 23, 2008

Nu tar jag ledighet i bloggandet och återkommer efter helgerna. Tiden mellan senaste bloggposten och idag har bl.a. spenderats i Pristina, Malmö och Karlskrona. I Skåne och Blekinge träffade jag distriktsledningar och kampanjade. Kosovo-besöket skedde i regi av OSSE och Konrad Adenauer Stiftung, som är de tyska kristdemokraternas organisation för ideologiskt och internationellt arbete. Träffade där de kosovoalbanska mitten-högerorganisationerna. En intressant upplevelse, där viljan att bli en del av den europeiska gemenskapen var väldigt påtaglig bland de ungdomsförbund jag träffade.

På nyårsafton kl 6.40 ska jag i SVT Morgontillsammans med SSU-ordföranden sammanfatta det politiska året 2008. Missa inte det (eller så kan ni gå in på webb-tv med tanke på att det kanske behövs sovas ut inför nyårsnatten…).

God jul till alla läsare!

Lillängsberget: Hammarös största fråga under mandatperioden

december 4, 2008

Medierna i Värmland rapporter nu löpande om Hammarö kommun, och det är tyvärr inte i särskilt positiva termer. Istället handlar det om kommunens sannolikt största politiska fiasko genom tiderna, det av vänstermajoriteten (s, v, mp) initierade bygget av två fastigheter på Lillängsberget. När inflyttning nu sker i december är bara 16 av 58 lägenheter tecknade.

Jag har därför tillsammans med centerpartiets gruppledare skrivit en debattartikel som beskriver ärendets gång:

Dags att ta ansvar för projektet på Lillängsberget

Nybyggnationen på Lillängsberget började med en vilja att möta behovet av boende på Hammarö, men riskerar att sluta i en dyr nota för Hammarös invånare. Många Hammaröbor ställer sig idag frågan hur det kunde bli så här. Man kräver en förklaring, och det med rätta. Det är därför på sin plats att beskriva ärendets gång.

Det kommunala bostadsbolaget AB Hammaröbostäder inkom i början av 2007 med en anhållan om borgen på max 60 miljoner för byggnation av två höghus på Lillängsberget. Det faktum att Hammaröbostäder hade valt det dyraste alternativet mitt under brinnande högkonjunktur gjorde att den borgerliga oppositionen föreslog att minst 2/3 av lägenheterna skulle vara tecknade, innan igångsättning av byggnationen skulle få ske. Vi såg behovet av en säkerhetsventil, så att inte kommunens ännu en gång skulle tvingas infria dyra borgensåtaganden. Ett enigt kommunfullmäktige röstade den 19 juni 2007 bifall till vårt förslag.

När det efter sommaren 2007 visade sig att endast 14 av 58 bostäder förhandstecknats, så valde den politiska majoriteten på Hammarö (socialdemokraterna, vänsterpartiet och miljöpartiet) att upphäva kravet på att 2/3 av lägenheterna skulle vara tecknade. Detta skedde vid kommunfullmäktiges sammanträde den 28 augusti 2007. Samma möte ajournerades även under 45 minuter, då mycket kraft ägnades åt att få moderaterna att tillsammans med kristdemokraterna, centerpartiet och folkpartiet rösta nej till att upphäva teckningskravet. När mötet återupptogs röstade alla borgerliga partier för att behålla teckningskravet. Byggentreprenörens anbud gällde under en viss tid, och vänstermajoriteten valde att forcera byggnationen för att slippa en ny upphandling. Kommunstyrelsens vice ordförande Jonas Gunnarsson (s) menade att teckningskravet var ett ”överilat beslut”. Hammaröbostäders dåvarande vice ordförande Leif Bergman (s) slog fast att ”vi kommer aldrig att vara i ett bättre läge än nu, även om priserna är höga så kommer de inte att bli lägre framöver”. Detta uttalande blir väldigt intressant med tanke på att kommunalrådet Siw Gidlöf (s) en kort tid dessförinnan (Förening i knipa – Hammarö kommun i borgen, NWT den 4 april 2007) kommenterat BRF Mörmogärdets ekonomiska knipa och risken för att Hammarö kommun skulle få infria delar av sitt borgensåtagande på 73 miljoner kronor med att bostadsrätterna ”byggdes i dyrtid”. Vi vet idag att det var majoriteten som tog ett överilat beslut, och att priserna blivit lägre sedan dess.

Vi kommenterade beslutet med att det handlade om ett äventyrligt högriskprojekt (Ett kontroversiellt första spadtag, NWT den 27 september 2008). Kommunalrådet Siw Gidlöf (s) svarade i samma artikel att hon inte oroades av det låga intresset. När det sju månader efter beslutet om att slopa teckningskravet endast hade tecknats 20 lägenheter visade Gidlöf samma bekymmerslösa attityd, ”jag tycker inte alls att vi ska vara oroliga för detta” (Trögt halvår för Lillängsberget, NWT den 2 april 2008). När NWT den 22 oktober skrev att det var ”kris för Lillängsberget”, så fanns dock inga kommentarer att läsa från Gidlöf.

De alarmerande signalerna har ljudit länge nu. I dagsläget är 17 bostäder tecknade, efter att tre intressenter hoppat av, och inflyttning sker i månadsskiftet november/december. Någon rejäl diskussion om hur situationen ska hanteras har hittills inte förts i kommunstyrelsen. Detta är problematiskt, eftersom kommunstyrelsen enligt kommunallagen (6 kap. 1§) ska ha uppsikt över de kommunala bolagen, vilket bland annat innebär att den ekonomiska förvaltningen ska övervakas. Med anledning av det låga antalet tecknade lägenheter har därför våra partier begärt ett extra kommunstyrelsesammanträde. Frågan kräver en skyndsam hantering.

Vi vill se en redovisning av läget och diskussion om hur kommunstyrelsen ska agera. Eftersom socialdemokraterna, vänsterpartiet och miljöpartiet röstat för (de andra partierna emot) kommunal borgen på 58 miljoner kronor till bostadsbolaget önskar vi också svar från Siw Gidlöf om hur ärendet ska hanteras. Delar av det kommunala borgensåtagandet kan komma att infrias, vilket skulle medföra att Hammaröbornas skattemedel tas i bruk. Vi ser med oro på att kommunens viktigaste verksamheter, såsom äldreomsorg och barnomsorg, kan komma att drabbas.

Våra partier har inte röstat för att slopa teckningskravet, men vi vill medverka till en ansvarsfull lösning som är bra för såväl skattebetalarna som för blivande hyresgäster på Lillängsberget. Vi vet också att det finns ett intresse för lägenheterna på Lillängsberget, och vi hoppas att fler tar tillfället i akt att bosätta sig där. Lillängsberget är, trots den politiska hanteringen, ett ytterst bra boende i ett unikt läge vid Vänern.

Charlie Weimers (kd)
Gruppledare Hammarö kommun

Margareta Ivarsson (c)
Gruppledare Hammarö kommun

Miljöpartiets gruppledare Mikael Jern hävdar att oppositionens beteende är ”oansvarigt”, eftersom det skulle skada projektet att vi går ut och ”markerar Lillängsberget på kartan som en negativ händelse”.

Men kära nån då. Vi drev att det skulle finnas en säkerhet inför projektets igångsättande, med tanke på kommunens föga ärorika historia av stora borgensåtaganden. Att lära av erfarenheten kan ju inte vara helt fel inför det kommunala bostadsbolagets största satsning någonsin? Majoriteten valde att slopa teckningskravet, och ger sedan uttryck för förvåning och upprördhet över att jag och andra väljer att kritisera agerandet. Jag är ledsen, men det är min skyldighet som oppositionspolitiker att granska majoritetens agerande, och erbjuda ett alternativ. Det som tillkommit sedan debattartikeln skrevs är en begäran från Hammaröbostäder till kommunen om tillskott på 10 miljoner kronor. Just nu är det Hammaröborna som har all rätt att vara upprörda och förvånade över hanteringen av projektet Lillängsberget.

Mikael Jern frågar efter oppositionens förslag på lösningar. De som följt frågan vet att de borgerliga representanterna i Hammaröbostäder agerar med bolagets bästa för ögonen. När nu frågan kommer till kommunstyrelsen den 9 december och kommunfullmäktige den 16 december, så är vi naturligtvis beredda att diskutera med majoriteten om hur vi bäst kommer ur dagens allvarliga situation.

Uppdatering: Jag kommenterar Lillängsberget på Sveriges Radio (vilket är första gången jag intervjuas på radio i rollen som gruppledare i Hammarö kommun).